Phát hiện nhiều sai phạm về đầu tư xây dựng tại UBND huyện Điện Biên

09/07/2024 13:57

(Thanh tra) - Thanh tra tỉnh Điện Biên phát hiện nhiều khuyết điểm, sai phạm qua thanh tra công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng đối với 29 dự án được UBND huyện Điện Biên giao Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện và Ban Quản lý dự án (QLDA) các công trình huyện làm chủ đầu tư.

ubnd-huyen-dien-bien-1720508295.jpg
Trụ sở HĐND - UBND huyện Điện Biên. Ảnh: TK

Tỷ lệ tiết kiệm qua đấu thầu thấp, đạt 0,76%

29 dự án được thanh tra có tổng mức đầu tư phê duyệt là 170.568 triệu đồng. Trong đó, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện làm chủ đầu tư 4 dự án; Ban QLDA các công trình huyện làm chủ đầu tư 25 dự án.

Đến thời điểm thanh tra, giá trị nghiệm thu đạt 153.976,46 triệu đồng; giá trị đã thanh toán, quyết toán đạt 153.057,12 triệu đồng.

Qua thanh tra cho thấy, công tác triển khai và thực hiện các dự án đầu tư đã cơ bản bám sát theo quy định của pháp luật. Nội dung phê duyệt dự án đã xác định cụ thể mục tiêu, quy mô, hình thức đầu tư, địa điểm xây dựng, hình thức quản lý thực hiện dự án, vốn và nguồn vốn đầu tư. 

Xây dựng kế hoạch lựa chọn nhà thầu và tổ chức thực hiện đấu thầu tuân thủ về trình tự, thủ tục, thẩm quyền, lộ trình thực hiện đấu thầu qua mạng; thông tin trong hoạt động đấu thầu được công khai trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Tổng giá trị dự toán các gói thầu được phê duyệt là 152.494 triệu đồng với 173 gói thầu; trong đó có 29 gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi qua mạng, 144 gói thầu áp dụng hình thức chỉ định thầu.

Giá trị giảm giá các gói thầu qua thực hiện đấu thầu đạt 1.159 triệu đồng, tương ứng với tỷ lệ tiết kiệm 0,76%.

Tại thời điểm thanh tra, có 21/29 công trình đã được nghiệm thu hoàn thành và đưa vào khai thác, sử dụng; 5/29 dự án đã thực hiện phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành. Qua kiểm tra thực tế hiện trường tại một số công trình cho thấy, các công trình hoàn thành đưa vào sử dụng đã đáp ứng được mục đích, yêu cầu của dự án, phát huy được hiệu quả đầu tư. 

Sai phạm gần 450 triệu đồng

Thanh tra tỉnh Điện Biên phát hiện nhiều nhiều tồn tại, hạn chế, khuyết điểm, sai phạm trong công tác quản lý dự án.

Về trình tự, thủ tục quản lý dự án: 

Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư, dự án đầu tư chưa có nội dung bố trí kế hoạch vốn, trong đó: Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 4/4 dự án; Ban QLDA các công trình huyện 18/25 dự án.

Tại Ban QLDA các công trình huyện có 13 dự án, thời gian thực hiện hoàn thành dự án chậm so với quyết định phê duyệt; 1 dự án, thời gian phân bổ vốn kéo dài so với quy định tại Điều 52, Luật Đầu tư công.

10 dự án do Ban QLDA các công trình huyện thực hiện, thời gian đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng lên hệ thống đấu thầu quốc gia còn chậm so với quy định.

Tại 5 dự án, chủ đầu tư là Ban QLDA các công trình huyện chưa yêu cầu nhà thầu thi công xây dựng, gia hạn bảo đảm thực hiện hợp đồng tương ứng với thời gian gia hạn thực hiện hợp đồng theo khoản 4 Điều 66 Luật Đấu thầu

4 dự án Ban QLDA các công trình huyện lập hồ sơ trình phê duyệt quyết toán vốn đầu tư chậm thời gian so với quy định. 

Về quản lý chi phí đầu tư xây dựng, qua thanh tra phát hiện tổng giá trị sai phạm về kinh tế 449.471.000 đồng, trong đó: 

Công tác lập, thẩm tra, thẩm định, phê duyệt dự toán xác định thiếu chính xác khối lượng công việc gói thầu thi công xây dựng 81.050.000 đồng; xác định sai đơn giá công việc gói thầu khảo sát địa hình 337.169.957 đồng

Nhà thầu thi công xây dựng thực hiện thiếu khối lượng công việc theo hợp đồng đã ký kết 31.251.000 đồng. 

Quá trình lựa chọn nhà thầu, thương thảo, ký kết hợp đồng và giám sát, nghiệm thu, thanh toán, các đơn vị liên quan không phát hiện ra các sai phạm. 

Thanh tra tỉnh Điện Biên xác định, ông Bùi Hải Bình, Chủ tịch UBND huyện chịu trách nhiệm người đứng đầu; trách nhiệm trực tiếp đối với các khuyết điểm, sai phạm trong công tác quản lý đầu tư xây dựng gồm các ông: Lò Văn Bỉnh, Nguyên Giám đốc Ban QLDA các công trình huyện; Chu Đình Hùng, Giám đốc Ban QLDA các công trình huyện; Chu Văn Bách, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện.

Thanh tra tỉnh Điện Biên đã ban hành quyết định thu hồi nộp ngân sách Nhà nước số tiền 439.090.000 đồng; yêu cầu giảm trừ qua thanh toán, quyết toán 10.381.000 đồng. 

Đồng thời, đề nghị Chủ tịch UBND huyện Điện Biên chỉ đạo, tổ chức họp kiểm điểm xác định trách nhiệm đối với các tập thể và cá nhân liên quan đến các hạn chế, khuyết điểm, sai phạm qua thanh tra để chấn chỉnh, khắc phục.

Trần Kiên